Announcements

Info

Info

by Site Owner -
Number of replies: 0

Tema 1Održiv razvoj agroturizma, ekološki problemi; zagađenje i zaštita vazduha i zemljišta

Ciljevi: Upoznati polaznike kursa

1.1 Elementi održivog razvoja

Ciljevi: Polaznike upoznati sa definicijom, sadržajem, načelima i indikatorima održivog razvoja u funkciji održivog razvoja agroturizma

1.2 Zagađenje i zaštita vazduha

Ciljevi: Upoznati polaznike sa zagađujućim materijama u vazduhu, posledicama zagađenja, monitoringom kvaliteta vazduha, merama za očuvanje kvaliteta vazduha

1.3 Zagađenje i zaštita zemljišta

Ciljevi: Upoznati polaznike sa značajem i problemima zagađenja zemljišta, izvorima zagađenja u procesu razvoja agroturizma: otpadom (divljim deponijama), teškim metalima, đubrivima, pesticidima (proizvodnji vina, rakija, proizvodnji voća, povrća, preradi mleka i mesa i dr.), kontroli kvaliteta zemljišta, uzorkovanja i merama zaštite zemljišta

Tema 2: Upravljanje otpadnim vodama

Ciljevi: Upoznati polaznike kursa sa mogućnostima redukcije zagađenja vode

2.1 Kategorizacija i karakteristike otpadnih voda

Ciljevi: Upoznati polaznike sa značajem kategorizacije i karakterizacije otpadnih voda sa aspekta predlaganja rešenja za njihovo prečišćavanje.

2.2 Nastajanje, prikupljanje i odlaganje otpadnih voda

Ciljevi: Upoznati polaznike sa mogućnostima razvoja ekološki održivog kanalizacionog sistema.

2.3 Rešavanje problema prečišćavanja otpadnih voda i tehnike prečišćavanja otpadnih voda

Ciljevi: Upoznati polaznike sa centralizovanim i decentralizovanim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda.

2.4. Polaznicima predstaviti predlog ekološki i ekonomski povoljnog načina prečišćavanja otpadnih voda u zavisnosti od karaktera zagađenja otpadne vode i od zahtevanog stepena prečišćenosti, kojima se, ako je to poželjno, vrši povraćaj sirovog materijala i smanjuje zapremina otpadne vode koju je potrebno prečišćavati.

Tema 3: Zaštita kvaliteta voda

Ciljevi: Upoznati polaznike kursa sa uslovima očuvanja kvaliteta prirodne vode

3.1 Kvalitativna svojstva podzemnih i površinskih voda i vodosnabdevanje naselja

Ciljevi: Upoznati polaznike kursa sa značajem obezeđivanja zdravstveno bezbedne i kvalitetne vode za piće 

3.2 Razmatranje mogućnosti flaširanja podzemnih voda i korišćenja lekovitih voda u balneoterapeutske namene

Ciljevi: Upoznati polaznike sa mogućnostima flaširanja vode sa dobro izbalansiranim sadržajem prisutnih materija, koje ne zahtevaju dodatna hemijska tretiranja koja bi značajno uticala na njihov kvalitet i sa mogućnostima korišćenja hiperalkalnih podzemnih voda (sa izrazito visokim vrednostima pH >9,5) kao lekovitih mineralnih voda zbog  svojih balneoloških svojstava