Topic outline

 • General  ERASMUS + PROJEKAT 585833-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP LANDS

  SLEDEĆA DESTINACIJA BALKAN: RAZVOJ AGROTURIZMA

  Opšte informacije o kursu: EKOLOŠKI ASPEKTI POSLOVANJA NOSILACA PONUDE U ODRŽIVOM AGROTURIZMU

  Predavači: dr Vesna Marjanović i dr Snežana Aksentijević

  Saradnici: Miloš Radojević, Petar Vukotić

  Trajanje kursa: dva dana

  Tema 1: Održiv razvoj agroturizma, ekološki problemi; zagađenje i zaštita vazduha i zemljišta

  Ciljevi: Upoznati polaznike kursa

  1.1 Elementi održivog razvoja

  Ciljevi: Polaznike upoznati sa definicijom, sadržajem, načelima i indikatorima održivog razvoja u funkciji održivog razvoja agroturizma

  1.2 Zagađenje i zaštita vazduha

  Ciljevi: Upoznati polaznike sa zagađujućim materijama u vazduhu, posledicama zagađenja, monitoringom kvaliteta vazduha, merama za očuvanje kvaliteta vazduha

  1.3 Zagađenje i zaštita zemljišta

  Ciljevi: Upoznati polaznike sa značajem i problemima zagađenja zemljišta, izvorima zagađenja u procesu razvoja agroturizma: otpadom (divljim deponijama), teškim metalima, đubrivima, pesticidima (proizvodnji vina, rakija, proizvodnji voća, povrća, preradi mleka i mesa i dr.), kontroli kvaliteta zemljišta, uzorkovanja i merama zaštite zemljišta

  Tema 2: Upravljanje otpadnim vodama

  Ciljevi: Upoznati polaznike kursa sa mogućnostima redukcije zagađenja vode

  2.1 Kategorizacija i karakteristike otpadnih voda

  Ciljevi: Upoznati polaznike sa značajem kategorizacije i karakterizacije otpadnih voda sa aspekta predlaganja rešenja za njihovo prečišćavanje.

  2.2 Nastajanje, prikupljanje i odlaganje otpadnih voda

  Ciljevi: Upoznati polaznike sa mogućnostima razvoja ekološki održivog kanalizacionog sistema.

  2.3 Rešavanje problema prečišćavanja otpadnih voda i tehnike prečišćavanja otpadnih voda

  Ciljevi: Upoznati polaznike sa centralizovanim i decentralizovanim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda.

  2.4. Polaznicima predstaviti predlog ekološki i ekonomski povoljnog načina prečišćavanja otpadnih voda u zavisnosti od karaktera zagađenja otpadne vode i od zahtevanog stepena prečišćenosti, kojima se, ako je to poželjno, vrši povraćaj sirovog materijala i smanjuje zapremina otpadne vode koju je potrebno prečišćavati.

  Tema 3: Zaštita kvaliteta voda

  Ciljevi: Upoznati polaznike kursa sa uslovima očuvanja kvaliteta prirodne vode

  3.1 Kvalitativna svojstva podzemnih i površinskih voda i vodosnabdevanje naselja

  Ciljevi: Upoznati polaznike kursa sa značajem obezeđivanja zdravstveno bezbedne i kvalitetne vode za piće 

  3.2 Razmatranje mogućnosti flaširanja podzemnih voda i korišćenja lekovitih voda u balneoterapeutske namene

  Ciljevi: Upoznati polaznike sa mogućnostima flaširanja vode sa dobro izbalansiranim sadržajem prisutnih materija, koje ne zahtevaju dodatna hemijska tretiranja koja bi značajno uticala na njihov kvalitet i sa mogućnostima korišćenja hiperalkalnih podzemnih voda (sa izrazito visokim vrednostima pH >9,5) kao lekovitih mineralnih voda zbog  svojih balneoloških svojstava